Julio Castillo, gerente de Apunts, entrevistado en Social.cat

Julio Castillo gerent d’Apunts

El nostre ideal d’empresa d’economia social és el de generar economia que impacti positivament al nostre entorn

Dimarts, 7 de maig 09:00 h

Julio Castillo és el director-gerent d’Apunts, l’empresa d’economia social Apunts es va crear l’any 1993 i desenvolupa una activitat empresarial basada en l’economia social sense afany de lucre amb l’objectiu d’aconseguir la capacitació professional i la inserció laboral de persones amb trastorns de salut mental.

A Apunts hi treballen 55 professionals amb algun trastorn de salut mental. Quin tipus de tasques desenvolupen?
Els nostres professionals desenvolupen qualsevol tipus de tasca que sigui necessària per portar a terme les nostres sis línies de negoci. Com que estan rebent una formació constant i motivant i definint les seves capacitats, això fa que tinguem perfils molt diferents: copisters, missatgers, manipuladors, dissenyadors i atenció al client, entre d’altres. Són persones amb grans capacitats professionals i molta empenta.

Quin és l’ideal d’empresa d’economia social?
El nostre ideal d’empresa d’economia social, i que apliquem cada dia a Apunts, és el de generar economia que impacti positivament al nostre entorn, es a dir, localitzant la producció en el nostre col·lectiu, els professionals que conviuen amb trastorns mentals, perquè així ens ajuda a realitzar la nostra doble missió: aconseguir la total normalització laboral en la inserció de persones afectades per trastorns de salut mental i ser un referent de model d’empresa d’economia social que atén amb la màxima eficiència i eficàcia als seus clients per facilitar-los el desenvolupament del seu negoci alhora que es comprometen amb la promoció de la salut mental. Això fa que finalment puguem revertir els beneficis econòmics en la missió de Fundació Joia, la entitat mare a la que pertany Apunts i que es dedica a donar serveis d’inserció en salut mental. Aquesta és la nostra cadena de valor que repercuteix directament al nostre entorn més proper i que qualsevol persona pot comprovar com són uns beneficis directes en el nostre dia a dia.

Com es potencien les capacitats i les qualitats dels treballadors?
Quan tens un col·lectiu de professionals amb tantes capacitats com són les persones amb trastorns mentals és molt fàcil potenciar-los com a treballadors. Primerament, estan dins d’uns programes de formació constant que els assegura a ells i a Apunts que el treball realitzat és un treball ben fet i que adquireixen coneixements d’un ofici concret.
Després, com que el professionals d’Apunts tenen un pas transitori per l’empresa, ja que el que volem és promocionar-los i acompanyar-los en el salt de l’empresa protegida a l’empresa ordinària, creem ambients de treballs amb les dinàmiques que poden tenir qualsevol tipus d’empresa. Això vol dir que la responsabilitat, l’autoexigència, l’emprenedoria i la innovació està a l’ordre del dia entre els nostres professionals.
Aquest procés és per a nosaltres un pla de promoció de talent, que ens garanteix que tenim a persones altament qualificades i motivades capaces de desenvolupar-se en ambients de treball complexos. Perquè vull que quedi clar que nosaltres sempre diem que no tenim a malalts mentals, tenim a professionals amb trastorns mentals, i això, que pot semblar una tonteria, marca una gran diferència i és com el nostre manual d’estil, tant a Apunts com a Fundació Joia.

Apunts també és una mena d’enllaç cap a l’empresa ordinària. Com ha de ser una empresa ordinària per rebre una persona que ha treballat a Apunts?
Les empreses ordinàries que ofereixen un lloc de feina a una persona amb trastorn mental, sigui un professional d’Apunts o de qualsevol tipus d’entitat o empresa que es dedica al mateix que nosaltres, ha de ser una empresa normal, sense cap característica especial. Evidentment, solen ser empreses on hi ha sensibilització cap a la salut mental i que ens asseguren, pel bé de l’empresa i de la persona que és candidata a la inserció, que no tenen cap estigma que condicioni la relació amb el professional. També ens agrada que siguin empreses que realment creguin en els beneficis de les insercions socials, que ens expliquin les característiques de la vacant que tenen i nosaltres presentar-los diferents candidats que compleixen els requisits esmentats i fer amb ells el seguiment, tant en la fase d’entrevistes laborals com un cop feta la inserció. Un seguiment que fem amb el professional inserit i amb l’empresa mateixa.

Quines feines ha fet Apunts per a veure el resultat final?
Apunts ara celebra el seu 20è aniversari i en aquesta trajectòria de dues dècades ha fet un gran canvi i s’ha posicionat cap una mirada més empresarial per assegurar així atendre aquesta doble missió que tenim.
Per poder fer aquest canvi, i també per adaptar-nos a la situació econòmica actual, i a la demanda del sector en el que ens desenvolupem, hem fet dos grans apostes. Per una banda, hem invertir, 3 anys ençà, uns 400.000 euros en maquinària, cosa que ens ha permès obrir una nova línia de negoci com és el gran format.
Hem buscat aliances amb empreses privades, en aquest cas amb la empresa de transport nacional ASM, amb la qual hem signat un conveni que ens ha convertit en la primera agència social de missatgeria de tot el territori espanyol. Això vol dir que ASM confia en el col·lectiu de persones amb trastorns mentals. Inclús, vam formar des d’Apunts, a altres centres especials de treball, sense cost econòmic, en transport i logística, per a que poguessin també formar part d’aquesta xarxa d’agències socials. Un projecte innovador que està tenint molt bons resultats.

Quins criteris se segueixen per a selecciona els proveïdors?
A Apunts disposem de l’etiqueta Responsable, que l’atorga Ingenería Social, i això ens fa complir els seus 11 criteris que exigeixen, entre altres coses, com: un control de la cadena de proveïdors des d’una visió de respecte pels Drets Humans i sostenibilitat, la promoció de criteris de compra local, gestió amb criteris de Responsabilitat Social, col·laboració amb el territori i iniciatives social, una política de sostenibilitat, i actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic.
Una etiqueta que assegura al nostre client, o al client del nostre client, que quan tracta amb Apunts, a més de fomentar l’economia social i de promocionar la inserció laboral en un col·lectiu en risc d’exclusió social, està utilitzant productes que respecten els Drets Humans, de sostenibilitat i de compra local.

Quina implantació té Apunts avui dia?
Malgrat el moment de crisi econòmica que estem vivint, nosaltres hem apostat per créixer i és el que estem fent. Actualment disposem de 3 botigues a la ciutat de Barcelona: dues a l’Eixample i una al barri de Sants. Volem encara créixer més i tenim previst obrir una nova botiga a mig termini.
A més, tenim dos implants: a l’escola de negocis EADA des del 2006 on ens encarreguem del seu servei de reprografia. Estem situats al seu mateix edifici i podem arribar a fer a l’any més de 7 milions d’impressions. L’altre implant és a la Fundació Pere Tarrés, on gestionem des de l’any passat, tot el parc reprogràfic de la Universitat de Treball Social de la Universitat Ramon Llull.
A més, com que som la primera agència social de transport amb ASM, hem aconseguit ser agència certificada internacional ASM World Wide, cosa que ens permet fer enviaments arreu del món i ens encarreguem de tres codis postals a la ciutat de Barcelona.

FUENTE:  social.cat

———————————————————————————————————————————-

Julio Castillo gerente de Apunts

Nuestro ideal de empresa de economía social es el de generar economía que impacte positivamente en nuestro entorno

Martes, 7 de mayo 09:00 h

Julio Castillo es el director-gerente de Apunts,  la empresa de economía social Apunts se creó en 1993 y desarrolla una actividad empresarial basada en la economía social sin ánimo de lucro con el objetivo de conseguir la capacitación profesional y la inserción laboral de personas con trastornos de salud mental.

En Apunts trabajan 55 profesionales con algún trastorno de salud mental. ¿Qué tipo de tareas desarrollan?
Nuestros profesionales desarrollan cualquier tipo de tarea que sea necesaria para llevar a cabo nuestras seis líneas de negocio. Como están recibiendo una formación constante y motivando y definiendo sus capacidades, esto hace que tengamos perfiles muy diferentes: copisteros, mensajeros, manipuladores, diseñadores y atención al cliente, entre otros. Son personas con grandes capacidades profesionales y mucho empuje.

¿Cuál es el ideal de empresa de economía social?
Nuestro ideal de empresa de economía social, y que aplicamos cada día en Apunts, es el de generar economía que impacte positivamente en nuestro entorno, es decir, localizando la producción en nuestro colectivo, los profesionales que conviven con trastornos mentales, porque así nos ayuda a realizar nuestra doble misión: conseguir la total normalización laboral en la inserción de personas afectadas por trastornos de salud mental y ser un referente de modelo de empresa de economía social que atiende con la máxima eficiencia y eficacia a sus clientes para facilitarles el desarrollo de su negocio a la vez que se comprometen con la promoción de la salud mental. Esto hace que finalmente podamos revertir los beneficios económicos en la misión de Fundación Joia, la entidad madre a la que pertenece Apunts y que se dedica a dar servicios de inserción en salud mental. Esta es nuestra cadena de valor que repercute directamente en nuestro entorno más cercano y que cualquier persona puede comprobar como son unos beneficios directos en nuestro día a día.

¿Cómo se potencian las capacidades y las cualidades de los trabajadores?
Cuando tienes un colectivo de profesionales con tantas capacidades como son las personas con trastornos mentales es muy fácil potenciarlos como trabajadores. Primeramente, están dentro de unos programas de formación constante que les asegura a ellos y a Apunts que el trabajo realizado es un trabajo bien hecho y que adquieren conocimientos de un oficio concreto.
Después, como el profesionales de Apunts tienen un paso transitorio para la empresa, ya que lo que queremos es promocionarlos y acompañarlos en el salto de la empresa protegida en la empresa ordinaria, creamos ambientes de trabajos con las dinámicas que pueden tener cualquier tipo de empresa. Esto quiere decir que la responsabilidad, la autoexigencia, el emprendimiento y la innovación está a la orden del día entre nuestros profesionales.
Este proceso es para nosotros un plan de promoción de talento, que nos garantiza que tenemos personas altamente cualificadas y motivadas capaces de desarrollarse en ambientes de trabajo complejos. Porque quiero que quede claro que nosotros siempre decimos que no tenemos enfermos mentales, tenemos profesionales con trastornos mentales, y esto, que puede parecer una tontería, marca una gran diferencia y es como nuestro manual de estilo, tanto en Apunts como a Fundación Joia.

Apunts también es una especie de enlace hacia la empresa ordinaria. ¿Cómo debe ser una empresa ordinaria para recibir una persona que ha trabajado en Apunts?
Las empresas ordinarias que ofrecen un puesto de trabajo a una persona con trastorno mental, sea un profesional de Apunts o de cualquier tipo de entidad o empresa que se dedica a lo mismo que nosotros, debe ser una empresa normal, sin ninguna característica especial . Evidentemente, suelen ser empresas donde hay sensibilización hacia la salud mental y que nos aseguran, por el bien de la empresa y de la persona que es candidata a la inserción, que no tienen ningún estigma que condicione la relación con el profesional. También nos gusta que sean empresas que realmente crean en los beneficios de las inserciones sociales, que nos expliquen las características de la vacante que tienen y nosotros presentarles diferentes candidatos que cumplen los requisitos mencionados y hacer con ellos el seguimiento, tanto en la fase de entrevistas laborales como una vez hecha la inserción. Un seguimiento que hacemos con el profesional insertado y con la empresa misma.

¿Qué trabajos ha hecho Apunts para ver el resultado final?
Apunts ahora celebra su 20 aniversario y en esta trayectoria de dos décadas ha hecho un gran cambio y se ha posicionado hacia una mirada más empresarial para asegurar así atender esta doble misión que tenemos.
Para poder hacer este cambio, y también para adaptarse a la situación económica actual, ya la demanda del sector en el que nos desarrollamos, hemos hecho dos grandes apuestas. Por un lado, hemos invertido,  en 3 años, unos 400.000 euros en maquinaria, lo que nos ha permitido abrir una nueva línea de negocio como es el gran formato.
Hemos buscado alianzas con empresas privadas, en este caso con la empresa de transporte nacional ASM, con la que hemos firmado un convenio que nos ha convertido en la primera agencia social de mensajería de todo el territorio español. Esto quiere decir que ASM confía en el colectivo de personas con trastornos mentales. Incluso, formamos desde Apunts, a otros centros especiales de trabajo, sin coste económico, en transporte y logística, para que pudieran también formar parte de esta red de agencias sociales. Un proyecto innovador que está teniendo muy buenos resultados.

¿Qué criterios se siguen para seleccionar los proveedores?
A Apunts disponemos de la etiqueta Responsable, que la otorga Ingenería Social, y eso nos hace cumplir sus 11 criterios que exigen, entre otras cosas, como: un control de la cadena de proveedores desde una visión de respeto por los Derechos humanos y sostenibilidad, la promoción de criterios de compra local, gestión con criterios de Responsabilidad Social, colaboración con el territorio e iniciativas social, una política de sostenibilidad, y actuaciones para la lucha contra el cambio climático.
Una etiqueta que asegura a nuestro cliente, o al cliente de nuestro cliente, que cuando trata con Apunts, además de fomentar la economía social y de promocionar la inserción laboral en un colectivo en riesgo de exclusión social, está utilizando productos que respetan los Derechos Humanos, de sostenibilidad y de compra local.

¿Qué implantación tiene Apunts hoy en día?
A pesar del momento de crisis económica que estamos viviendo, nosotros hemos apostado por crecer y es lo que estamos haciendo. Actualmente tenemos 3 tiendas en la ciudad de Barcelona: dos en el Eixample y una en el barrio de Sants. Queremos todavía crecer más y tenemos previsto abrir una nueva tienda a medio plazo.
Además, tenemos dos implantes:  en la escuela de negocios EADA desde 2006 donde nos encargamos de su servicio de reprografía. Estamos situados en su mismo edificio y podemos llegar a hacer al año más de 7 millones de impresiones. El otro implante es la Fundación Pere Tarrés, donde gestionamos desde el año pasado, todo el parque reprográfico de la Universidad de Trabajo Social de la Universidad Ramon Llull.
Además, como somos la primera agencia social de transporte con ASM, hemos conseguido ser agencia certificada internacional ASM World Wide, lo que nos permite hacer envíos en todo el mundo y nos encargamos de tres códigos postales en la ciudad de Barcelona.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close